Årsmøte 2023

Fredag 24.03.2023 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøte.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av møteleder og referent.
 • Valg av to protokollunderskrivere.
 1. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
 • Årsmelding for 2022. Vedlagt
 • Handlingsplan for 2023. Vedlagt
 1. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og årsmøtesaker.
 2. Regnskap og budsjett.
 • Regnskap for 2022. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
 • Budsjett for 2023. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 1. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.
 • Valg av leder
 • Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
 • Valg av medlemmer på valg til arrangementskomitéen og havnekomiteen.
 • Valg av revisor på valg.

Godkjenning av valgkomite´

 • Komiteen velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet, ca kl 1900, ønsker kystlaget velkommen hyggelig samvær med kulturelle innslag. Det serveres en god fyldig betasuppe m/brød,- men drikken må enhver ta med som de ønsker selv.



Årsmelding Askøy Kystlag 2023

Meldingen gjelder for aktiviteter fram til primo mars 2023

Styret:

Styret har behandlet 15 saker fordelt på 2 styremøter. I tillegg har påkommende saker blitt behandlet i samlet styre fellesskap eller på telefon eller e-post. Varamedlemmer er innkalt til styremøter og deltatt i beslutning av enkeltsaker.

Økonomi:

Regnskapet viser underskudd for 2022. Dette er i henhold til vedtak på Årsmøtet om å budsjettere med underskudd for å finansiere kaier og grindanøstet. Gjestehavnen har hatt godt besøk med god inntekt på GoMarina investeringen. Litt Covid penger fra vakthold på begynnelsen av året, og faste bidragsytere som Forbundet Kysten, Grasrotandelen og Askøy kommune er økonomisk viktig, med prosjektstøtte fra Sparebanken, Ildssjelfondet og Gjensidige har stor betydning for økonomien i Kystlaget.

Aktiviteter siste året:

Saltnesvåg er opprustet med nytt toalett og bad, dieselvarmer og oppgradering på det elektriske anlegget. Maskinrommet er vasket og malt. Hydrolikksylinderne til styremaskineriet er fornyet. Og båten var i brukt i prosjektet med Kleppestø U.

JOM er avsluttet som prosjekt, men vil være svært viktig i samling i framtiden. Båten har kulturminnestatus av 1.prioritet.

Tjalk ble kåret til best restaurerte båt på Torgdagen.

Torgdag i Bergen der som nevnt Tjalk fikk premie, og Askøy Kystlag ved Kai og Richard vant rokonkurransen med god margin. Salg av nubbesild, krabbe og seikaker fra Saltnesvåg. Torgkveld på Holmen etter byturen.

«Blest i Vest» og Midsommerfest var samarbeid med Sjoddien. Pianokonsert fra båt på fredagen, mellom bygene. Einar Svendsen m/venner fortsatte konserten i teltet etter pianokonserten.

Lørdag fortsatte med aktiviteter for barn og familier. I tillegg til de vanlig aktivitetene ble Tjalk forvandlet til Sjørøverskute. Lørdag, – kveld konsert med «Feststemt» og Einar & Kjartan.

Samarbeid med Lions på et prosjekt som aktiviserer elever fra Kleppestø U. 8. trinn. Fem turer på sjøen med Saltnesvåg på våren og 4 turer på høsten. Aktivitetsdag for innvandrerbarn på Holmen sammen med Lions. Prosjekt med Kleppestø Ungdomsskole 10. trinn om å aktivisere 3 elever hver fredag nå i høst, fra 1200 til 1430. Dette ble gjennomført over 3 måneder.

Fredagsklubben i Strusshamn Kirke hadde uteaktivitet med Kystlaget. 50 barn deltok.

Covid 19 vakter i januar og februar.

GoMarina systemet er nå i hele hamnen, også som betaling for vaskemaskin og dusjer. Unntatt kaien på Holmen Øst. I forbindelse med GoMarina har havnen og Holmen fått WiFi.

StyreWeb er tatt i bruk som regnskapssystem, kommunikasjon og arkiv.

Ny slipp på Holmen er et faktum.

Grindabygget, – en katedral -,har blitt til. Det står så godt som ferdig; som en naturlig del av at slippen ble bygd.

Kaiene på innsiden av Holmen er et praktverk. Den var ferdig før sommersesongen.

Monstadnøstet har fått ny gangbro som tilfredsstiller universale krav. Og nøstet er malt av Kleppestø Vel. Lions har bidradd med beisning av materialene til gangbroen.

Dugnader:

Arbeidet som er gjort dette året har krevd dugnader på dagtid. Og mange har deltatt på arbeidet med kaiene og grindanøstet. Men uten Audun som koordinator hadde det ikke latt seg gjøre å få på plass. I tillegg til alle de dugnadstimene han har lagt ned på grindabygg og kaier.

Som nevnt har det vært Korona dugnad i begynnelsen av året. Alle vinduene på Granen ble malt av Kystlaget, – grunning + 2 strøk. Jobb med Saltnesvåg i juli, to turer til Skottnes med utstyr og proviant for 40 ungdommer.

Onsdagsdugnadene har gått sin gang gjennom hele året. Godt frammøte.

Arbeidsliste er laget for vår- og høstsemestrene.

Ask 08.02 2023

Askøy Kystlag

Atle Grindheim
Leder


Handlingsplan for Askøy Kystlag 2023.

Saltnesvåg/Silden/Tjalk:

Bruke båtene aktivt på turer i nærmiljøer for medlemmer og i forbindelse med kurs og opplæring.

Småbåter:

JOM, loddebåt og notbåt fra Kalven blir tilgjengelig for publikum som museum.
Holde to båter i stand til bruk i Strusshamn for ro-opplæring og til bruk i Ro-leden.
Ha en robåt liggende tilgjengelig for bruk i Kleppestø, legge til rettefor bruk av nøstet.

Dokumentasjon/film:

Lage opplysningsfilm og dokumentere vår kysthistorie på film og i bilder. Landnotkast er på planen denne våren.

Innsamling og systematisere billed- og film materiell som er i kystlagets- eller medlemmers eie.

Skape et lokalt kystkultursenter på Holmen i det utvidede Grindabygget.

Arrangementer:

Delta i fellesarrangementet arrangert av Askøy kommune, «Blest i Vest» ukene, som medarrangør til Midsommerfest i Strusshamn. Delta i andre arrangementer for barn og unge. Torgdag med torgkveld.

Samarbeide med Askøy Lions Club om aktivitet/undervisning for Kleppestø Ungdomsskole.

Tilrettelegge aktivitet for liten gruppe elever på 10.trinn fra Kleppestø Ungdomsskole.

Holde temakvelder på onsdagsdugnadene etter innspill fra medlemmene.

Profilering/Rekrutering:

Skape inkluderende møteplass for lokalsamfunn og innbyggerne.

Samarbeid med kulturavdelingen, museer og private for å fremme lokal historie og tradisjon.

Være synlig ovenfor medlemmene, og på den måte øke interessen for kystlaget og det vi driver med.

Være aktiv og oppdatert på sosiale media.

Profilere oss ovenfor andre lag og organisasjoner, politiske partier, skoler og barnehager.

Dugnadsarbeid:

Ha sikkert arbeidsmiljø. Ha et godt kollegialt miljø som setter den enkelte i sentrum.

Lage arbeidsplaner for hvert semester.

Ask 1.mars 2023

Atle Grindheim
leder

Legg igjen en kommentar